S:t Eriks Miljö- och hållbarhetsarbete

Miljö och hållbarhet ingår som en självklar och prioriterad del i S:t Eriks affärsverksamhet och vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar för att minska vår miljöpåverkan. Långsiktig hållbarhet är en av våra viktigaste frågor! 

Både betong och natursten är hållbara material på många sätt. De har lågt underhållsbehov och lång livslängd, vilket är viktiga delar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Miljövarudeklarationer – EPD

Som ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild av våra produkters miljöpåverkan har S:t Eriks tagit fram Miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Ett verktyg för S:t Eriks kunder, som genom transparent och tredjepartsgranskad dokumentation får ett bra underlag att använda vid exempelvis upphandling för att jämföra olika produkters miljöprestanda.
EPD Concrete products for walls and walkways

Concrete products for walls and walkways

Water- and Sewage system concrete pipes with reinforcement: GERMAX PG®

Water- and Sewage system concrete pipes with reinforcement: GERMAX PG®

KANMAX PG®

EPD Water- and Sewage system concrete pipes without reinforcement: KANMAX PG®

Reinforced concrete products for traffic, railroad and retaining walls

Reinforced concrete products for traffic, railroad and retaining walls

Samtliga EPD:er finns registrerade i The International EPD® System.

Registreringar i Kvalitets- och Miljösystem

BVD

Byggvarubedömningen

Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens  framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Samtliga bedömningar presenteras i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd). 

Sundahus

SundaHus

Våra produkter är registrerade och har blivit bedömda i SundaHus Miljödata, som arbetar för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Vi har bortåt 150 produkter bedömda i Sundahus och samtliga har fått bedömningen A alternativt B, vilka är de 2 bästa kategorierna.

Logotyp anpassad

Byggvarudeklarationer

För de flesta av våra produkter finns det framtaget Byggvarudeklarationer, enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD 2.0. I dessa registreras bland annat produkternas innehåll och miljöegenskaper och informationen i eBVD förbättrar bland annat möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter. 

Svanen

Svanens Husproduktsportal

De flesta sten- och betongprodukterna från S:t Eriks omfattas inte av Svanens kriterier och registreras inte portalen. Dessa kan användas fritt för uppbyggnad av Svanenmärkta hus.

Endast ett fåtal av S:t Eriks produkter (ex. betongtrappor) omfattas av krav på registrering. Läs mer på Svanens informationssida för materialproducenter. Produkter som omfattas av registreringskrav i Svanens husproduktportal (HPP) finns registrerade. Om någon produkt ni eftersöker saknas, vänligen kontakta vår Kundservice.

Basta

Basta

S:t Eriks produkter är registrerade i BASTA, ett system som bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.

Registreringen i BASTA styrker att våra produkter klarar BASTA-kriteriernas högt ställda krav gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

9001

ISO 9001

S:t Eriks kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vårt arbete och ledningssystem revideras årligen av extern part.

14001

ISO 14001

S:t Eriks är sedan år 2006 miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2015, vilket bland annat innebär att vårt arbete och ledningssystem årligen revideras av extern part. Några av våra siter har haft ISO 14001-certifikat ända sedan 1997.

BBC

BBC

S:t Eriks är certifierat mot BBC-märket som säkerställer att de Svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden uppfylls. Produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten har krav på BBC-certifikat men för markprodukter och takpannor är det frivilligt med BBC. S:t Eriks har sedan lång tid tillbaka, på vissa delar ända sedan början av 1990-talet, valt att BBC-märka de flesta av markprodukterna samt G-stöd (Marksten EN 1338, Plattor EN 1339, Kantstöd EN 1340) och takpannor (EN 490). 

Förnybar El

Den el vi använder kommer från förnybara källor. Vi använder miljövarudeklarerad vindkraftel med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar. På det sättet säkerställer vi att elen vi använder är förnybar och samtidigt hållbar. Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. För varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval går pengar till olika projekt för att minska elanvändningen genom energieffektivisering. 

Samarbeten

S:t Eriks är med i flera viktiga samarbeten där parterna gemensamt arbetar med klimatfrågan och förbättringar. Med gemensamma mål, delad kunskap och hängivet engagemang når vi både längre och fortare fram!
Betonginitiativet logo

Betonginitiativet

S:t Eriks är stolt partner i Betonginitiativet, ett samarbete mellan en rad olika aktörer med syfte att tillsammans verka för klimatneutral betong. Betonginitiativets vision är att klimatneutral betong ska finns på marknaden 2030 och att den används överallt senast 2045.

klimatprotokollet_sigill

Uppsala Klimatprotokoll

Sedan år 2018 är S:t Eriks en aktiv medlem av Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Uppsala blev, av Världsnaturfonden (WWF), utsedd till årets internationella klimatstad 2018 och årets svenska klimatstad 2020 och den internationella juryn lyfter Uppsala klimatprotokoll som en av framgångsfaktorerna. 

Viktiga årtal i S:t Eriks hållbarhetsarbete

2021-2045

2021–2045 – Framtida initiativ och mål för klimatneutralitet

Vår planet är det viktigaste vi har och för oss på S:t Eriks är hållbarhet och klimat ett av våra högst prioriterade fokusområden.  

S:t Eriks största klimatavtryck kommer från ingående råvaror, framför allt cement, som är en viktig komponent i betong. Utvecklingen går stadigt framåt och vi gör hela tiden betydande förbättringar som sänker vårt avtryck. Vi har en cementleverantör som arbetar för att hitta nya innovativa lösningar och med en nollvision år 2030.  

Mycket har hänt under de senaste åren men vårt viktiga arbete med att minska koldioxidavtrycket utvecklas och fortsätter. Cementbyten och receptjusteringar ger ett positivt resultat kommande år. Större kliv är på gång, vilket också är nödvändigt om vi ska lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Vi tittar även på andra viktiga delar inom miljöarbetet; återvinning och återanvändning av betong, koldioxidupptag i betong samt transporter för att nämna några.  

Vi vill fortsätta leda utvecklingen i branschen och arbetar långsiktigt med att nå klimatneutralitet senast år 2045.

2030

2030 – Klimatneutral betong

S:t Eriks är sedan 2020 partner i Betonginitiativet, vars syfte är att verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045. 

20232-Mar-25-2024-09-32-04-4109-AM

2023 – alternativa bindemedel

Under 2023 har vi investerat i en ny silo i vår Uppsalafabrik. Den används till granulerat masugnsslagg som är ett av flera godkända och väl beprövade bindemedel till betong. Genom att byta ut en del av cementen så minskas klimatavtrycket rejält. 

20232-Mar-25-2024-09-32-04-4109-AM

2023 – Återvunnen betong

Ungefär 80% av betong är ballast i olika fraktioner. Gamla betongprodukter går att krossa och återanvända i nya produkter. Detta blir en viktig ingrediens i några av våra produkter. Det sparar på jordens viktiga naturresurser. 

2022 -

2022 - Fortsatt elektrifiering

Elektrifiering fortsätter då ytterligare eltruckar kommer in i verksamheten.  Tjänstebilsflottan är på övergång till fossilfritt och under året beställs många rena elbilar.  

Vi arbetar vidare med energieffektivisering och medvetenhet hos personalen, vilket ger resultat. 

2021_2

2021 - Klimatreducerad betong

Vi startar upp nya samarbeten för att testa olika lösningar på klimatreducerad betong – ett spännande och mycket viktigt område!

2020

2020 – Förenklad elbilsladdning

Välkommen att ladda din elbil när du är på besök hos oss! På flera av våra fabriker har vi nu gjort det enkelt för dig att ladda din bil.   

2020

2020 - Miljövarudeklarationer, EPD:er

EPD:er kommunicerar öppen och tydlig information om hur vår miljöpåverkan ser ut och de har granskats och godkänts via en oberoende verifiering.  

Djupdykande livscykelanalyser ger oss en tydlig bild och hjälper oss att arbeta med rätt förbättringar.   

2020

2020 – Tjänstebilspolicy miljöanpassas

Vi strävar efter att minska våra resor men när vi behöver resa vill vi göra det på ett så bra sätt som möjligt ur ett miljöperspektiv. Därför har vi anpassat både vår rese- och tjänstebilspolicy som bland annat innebär användning av el- och hybridbilar. 

2020

2020 – All el från vindkraft, Bra miljöval

Från starten av 2020 använder S:t Eriks 100 % fossilfri och förnybar el. Med naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval säkerställer vi dessutom att den är hållbart placerad samt stödjer utvalda energieffektiviseringsprojekt.  

S:t Eriks arbetar även med energieffektivisering, för att göra av med så lite energi som möjligt, och strävar efter att bli helt fossilfria.  

2018

2018 – Viktiga samarbeten

Samarbeten är viktigt för stadiga kliv framåt inom klimatarbetet och S:t Eriks är med i flera! Ett gott exempel är Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk som samverkar och inspirerar varandra och andra att bidra till en hållbar värld, men som också ställer krav på medlemmarnas klimatförbättringar.  

I Uppsala Klimatprotokoll är S:t Eriks en stolt och aktiv medlem sedan 2018.   

2018

2018 – Ecofog

Vi introducerar fastfog med 100% naturliga råvaror 

2017

2017 – Solcellspanna

Solcelspannan Nibra kommer in i sortimentet och får senare sällskap av Solvej (2020) 

S:t Eriks har varit medlemmar i Sveriges stenindustriförbund sedan 2017 där förbundet arbetar aktivt med klimatfrågor, bland annat med ett långsiktigt mål för fossilfri produktion år 2029. 

2016

2016 – Cementreducering med alternativa bindemedel

Flera alternativa bindemedel börjar komma ut på marknaden vilket sänker koldioxidavtrycket ytterligare.  

2016

2016 – Gröna Rör

Redan 2016 lanserades våra gröna rör, som med inblandning av alternativa bindemedel markant minskar koldioxidavtrycket och samtidigt ger ökad beständighet och livslängd.   

2014

2014 – Natursten

Vi kompletterar vårt sortiment med natursten. Ett extremt hållbart och naturligt material med låg koldioxidpåverkan.  

2009

2009 – CO2-reduktion från cement

Betongens viktiga råvara och bindemedel cement ger miljöpåverkan, framför allt på grund av koldioxidutsläpp från den kemiska processen där kalksten omvandlas till cement.  

Redan 2009 kunde vi med dåtidens miljöcement minska vårat koldioxidavtryck. Att byta till nya cementsorter med lägre CO2 och samtidigt arbeta med receptoptimeringar för minskad mängd cement, så minskar koldioxidavtrycket markant. Det arbetet är ständigt gående.  

2006

2006 – ISO 14001 Certifiering

S:t Eriks har sedan lång tid tillbaka certifierade ledningssystem för både miljö och kvalitet. Det säkerställer välutvecklade arbetssätt med ständig förbättring. Några av våra siter har haft ISO 14001-certifikat ända sedan 1997. 

2005

2005 – Reducering av Naturgrus

Vi börjar arbetet med att minska vårt användande av naturgrus i betongen, för att spara på naturens ändliga resurser. Det arbetet har fortsatt och mängden naturgrus minskar stadigt. Idag används till största del bergkross i våra produkter.    

1954

1954 – Superplattan

Redan på 50-talet började vår Superplatta att produceras. Plattan återfinns på många gågator och torg i landet. Det är en extra hållbar och slitstark platta i ett homogent skikt. Genom att en tunnare platta kan användas, i jämförelse med traditionella betongplattor, minskar koldioxidavtrycket från både betong och transporter.  Idag ingår Superplattan original i SUPER-sortimentet, som kompletterats med flera olika varianter i utseende och mått. Alla har styrka och minskad klimatpåverkan gemensamt.